Cursus- en lesvoorwaarden

Cursusvoorwaarden van KHEBT

 1. In plaats van cursusgeld kan er bij in­schrij­ving voor een cur­sus ook alleen inschrijf­geld word­en ge­vraagd.
 2. Indien inschrijf­geld van toe­pas­sing is, wordt dit in mind­er­ing ge­bracht op het cur­sus­geld dat later vol­daan wordt.
 3. De in­schrij­ving voor een cur­sus of work­shop is de­fi­ni­tief als het in­schrijf-/cursus­geld is vol­daan. Hier­over wordt na be­ta­ling een e-mail ver­zonden ter be­vestiging.
 4. Het vol­ledige cur­sus­geld (onder af­trek van het in­schrijf­geld) dient vol­le­dig voor de start van de cur­sus te zijn vol­daan.
 5. Het cur­sus­geld is ex­clu­sief ma­te­riaal, ten­zij anders vermeldt staat. On­ge­veer 2 weken voor aan­vang van de cur­sus wordt, indien nodig, de door de cur­sist zelf te ver­zor­gen ma­te­ria­len­lijst per mail verstrekt.
 6. Het cursusgeld is inclusief koffie/thee met wat lekkers en bij een dagcursus inclusief lunch.
 7. Bij cur­sus­sen waar­bij een naai-/lockmachine gebruikt wordt, dient door de deel­nemers zelf een ma­chine mee­ge­bracht te wor­den.
 8. Annulering:
  • Indien de in­schrij­ver de in­schrij­ving meer dan 30 dagen voor aan­vang van de cur­sus an­nuleert, wordt het in­schrijf­geld minus €10,00 ad­mi­ni­stra­tie­kosten ge­re­tour­neerd;
  • Indien de in­schrij­ving ge­annu­leerd wordt bin­nen 30 da­gen voor aan­vang cur­sus, wordt het in­schrijf­geld niet ge­re­tour­neerd.
 9. De mo­ge­lijk­heid be­staat, in­dien de in­schrijv­er zelf de cur­sus niet kan vol­gen, deze te la­ten vol­gen door een ver­vang­er. Dit dient wel voor­af door­ge­gev­en te wor­den aan KHEBT.
 10. Bij elke cur­sus wordt een in­schrijf­pe­riode ver­meld.
 11. In­dien een cur­sus vol is, wordt dat bij de be­tref­fende cur­sus ver­meld. In­dien toch graag aan de cur­sus wordt deel­ge­nom­en, kan per mail een ver­zoek wor­den ge­daan voor plaat­sing op een reserve-/wachtlijst. Bij uit­val van een an­dere deelnemer, zal dan con­tact wor­den op­ge­nom­en voor een mo­ge­lijke deel­name.
 12. In­dien er een mi­ni­maal aan­tal deel­ne­mers ver­meld staat bij een cur­sus, dan gaat deze niet door als het aan­tal deel­nemers onder het mi­ni­mum is.

Lesvoorwaarden van KHEBT

 1. Bij onze quiltlessen kunnen geen lessen worden ingehaald. 
 2. De zomer- en winterstop worden elk jaar in overleg met de lesgroepen vastgesteld.
 3. Kom jij er halverwege het quiltlesblok erbij? Dan hoef je het lesblok daarna minder bij te dragen. Je hebt daar al deels voor betaald.